Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van ByThijs (ByThijs). Het adres van ByThijs is Barbershopdreef 2, 3845DP Harderwijk, met het KvK-nummer 08190116.

Mocht u vragen hebben over deze voorwaarden, dan kunt u contact opnemen via thijshoogstraat@gmail.com, 06-22989501 of per post: ByThijs, Barbershopdreef 2, 3845DP Harderwijk.

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.

 1. Dienstverlening
  Onze dienstverlening bestaat uit in en verkoop van goederen hoofdzakelijk meubilair.
 2. Toepassing Algemene Voorwaarden
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen ByThijs en u (de Opdrachtgever). Wij zullen deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden.
 3. Totstandkoming opdracht
  De opdracht komt tot stand wanneer Opdrachtgever laat blijken met de opdracht in te stemmen en of de betaling hiervoor heeft gedaan.
 4. Offertes en aanbiedingen
  1. Alle door ByThijs gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige opdrachten).
  2. Als de Opdrachtgever aan ByThijs gegevens verstrekt, mag ByThijs ervan uitgaan dat deze kloppen en zal ByThijs de offerte hierop baseren.
 5. Prijs
  1. ByThijs mag de prijs voor de dienstverlening tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.
  2. Als ByThijs genoodzaakt is om de prijs te verhogen door de omstandigheden genoemd in het vorige artikel, dan heeft de Opdrachtgever het recht de opdracht te annuleren. Reeds gemaakte kosten of uren worden in rekening gebracht. Opdrachtgever heeft in dergelijke gevallen geen recht op compensatie of schadevergoeding.
  3. De prijs is exclusief eventuele onkosten van ByThijs.
 6. Betaling en incassokosten
  1. Opdrachtgever moet altijd binnen veertien dagen na factuurdatum betalen.
  2. Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) plus 1% verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
  3. Als Opdrachtgever in verzuim is, is hij tevens alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan ByThijs. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:
   • 15% over de eerste €2.500;
   • 10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5.000;
   • 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000;
   • 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €200.000;
   • 0,5% over het overige deel, waarbij de totale incassokosten maximaal €6.775 bedragen.
  4. De volledige vordering van ByThijs op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:
   • Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;
   • Opdrachtgever failliet is verklaard of in surseance van betaling verkeert;
   • Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;
   • Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
 7. Contractsduur
  1. ByThijs en Opdrachtgever gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij Partijen anders overeenkomen.
  2. De overeenkomst kan op elk moment zonder opzegtermijn door beide partijen worden beëindigd.
 8. Uitvoering opdracht
  1. ByThijs zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  2. Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan ByThijs verstrekt, die noodzakelijk zijn voor ByThijs om de opdracht uit te voeren.
  3. Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag ByThijs de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. ByThijs is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat ByThijs is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 9. Wijziging opdracht
  1. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.
  2. ByThijs kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. ByThijs zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.
  3. ByThijs mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van Opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.
 10. Opschorting, ontbinding
  1. ByThijs mag de opdracht opschorten als ByThijs door omstandigheden (die buiten zijn invloedssfeer liggen of waarvan ByThijs niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.
  2. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.
  3. ByThijs mag nakoming van de opdracht opschorten als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet ByThijs dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.
 11. Tussentijdse opzegging
  1. Als ByThijs de opdracht tussentijds opzegt, zal ByThijs zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan Opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor ByThijs extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van Opdrachtgever.
  2. ByThijs mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:
   • Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;
   • Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;
   • Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
   • Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt; of
   • Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.
 12. Overmacht
  1. ByThijs hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.
  2. ByThijs kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan 2 weken dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.
  3. Als ByThijs zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag ByThijs het nagekomen deel factureren.
 13. Eigendomsvoorbehoud
  1. Alles dat ByThijs levert, blijft eigendom van ByThijs totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.
  2. Opdrachtgever moet alles doen dat hij redelijkerwijs kan doen om de eigendommen van ByThijs veilig te stellen.
  3. Als ByThijs zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan ByThijs om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat ByThijs deze terug kan nemen.
 14. Onderzoek
  1. Opdrachtgever moet het geleverde onderzoeken op het moment dat hij het ter beschikking krijgt of wanneer de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Opdrachtgever moet onderzoeken of de kwaliteit en de kwantiteit van het geleverde klopt met hetgeen is overeengekomen en of het voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen.
  2. Opdrachtgever moet eventuele zichtbare gebreken binnen veertien dagen na levering schriftelijk aan ByThijs mededelen. Eventuele niet zichtbare gebreken moet hij dertig dagen na ontdekking daarvan schriftelijk aan ByThijs mededelen. De melding moet een gedetailleerde omschrijving van het gebrek bevatten.
 15. Klachten
  1. Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand melden.
  2. Als Opdrachtgever een klacht op tijd indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
  3. Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
  4. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal ByThijs de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door Opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.
  5. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van ByThijs die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever.
 16. Aansprakelijkheid
  1. ByThijs is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van ByThijs.
  2. ByThijs is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat ByThijs is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
  3. De aansprakelijkheid van ByThijs is steeds beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van €1000,00.
  4. De aansprakelijkheid van ByThijs is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert.
  5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ByThijs.
 17. Verjaringstermijn
  De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen ByThijs is één jaar.
 18. Vrijwaring
  1. Opdrachtgever vrijwaart ByThijs voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan ByThijs toerekenbaar is.
  2. Als derden ByThijs aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
  3. Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag ByThijs zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor ByThijs, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 19. Geheimhouding
  1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal ByThijs alle informatie van Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.
  2. ByThijs zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als ByThijs optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
  3. Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van ByThijs niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.
 20. Nietigheid
  Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.
 21. Strijdige clausule
  In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.
 22. Toepasselijk recht
  Nederlands recht.
 23. Bevoegde rechter
  Rechtbank Gelderland.

BY THIJS UNIQUE & ANTIQUE INTERIOR

Gespecialiseerd in het in- en verkopen van antiek